Područja prakse

STVARNO PRAVO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima glede stvarnih prava na pokretninama i nekretninama – stjecanje, gubitak i ograničenje stvarnih prava  (pravo vlasništva, pravo služnosti, založno pravo, pravo stvarnog tereta, pravo građenja)
 • pravno savjetovanje i sastav ugovora npr. kupoprodaja, darovanje, dioba, uspostava etažnog vlasništva, međuvlasnički ugovori, pravo građenja, pravo služnosti, hipoteke i sl.
 • postupci upisa u katastar i zemljišnu knjigu te poslovi usklađenja formalnog i stvarnog stanja na nekretninama u zemljišnim knjigama i katastru („čišćenje zemlje“)  
 • pravna provjera statusa nekretnine (npr. izvidi stanja u zemljišnoj knjizi i u katastru)
 • pravna pomoć prilikom izgradnje nekretnine (uređenje imovinskopravnih odnosa, zastupanje u upravnom postupku radi ishodovanja akata za gradnju i uporabu i sl.)
 • konzultacije i komunikacija sa tijelima državne uprave, sudovima, geodetskim uredima, arhitektima i sl. u svrhu izvršavanja povjerene usluge
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima radi uređenja međa i diobe nekretnina 
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima sudske zaštite posjeda 
 • pravno savjetovanje i zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima (pribava isprava iz zemljišne knjige, uknjižba i predbilježba prava vlasništva i ostalih stvarnih prava, zabilježba osobnih odnosa i mjerodavnih okolnosti, pojedinačni ispravni postupak i sl.)

OBVEZNO PRAVO

 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima vezanim za obveznopravne odnose te pravno savjetovanje i sastav obveznopravnih ugovora npr. zakup, najam, zajam, doživotno i dosmrtno uzdržavanje, ustup i raspodjela imovine za života, građenje i sl.  
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima radi naknade štete pred osiguravajućim kućama (sastav odštetnih zahtjeva, komunikacija s osiguravajućim kućama, sklapanje nagodbe) te zastupanje pred sudovima

TRGOVAČKO PRAVO

 • pravno savjetovanje i sastav trgovačkih ugovora 
 • pravno savjetovanje i sastav akata vezanih za osnivanje društva i statusne promjene (spajanje, pripajanje) te poduzimanje pravnih radnji prilikom upisa promjena u sudskom registru
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima predstečaja, stečaja i likvidacije društva

NASLJEDNO PRAVO​

 • pravno savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima i postupcima koji se tiču nasljednopravnih stvari
 • sastav oporuke 
 • sastav izjava i pribava isprava potrebnih za ostavinske postupke

OBITELJSKO PRAVO

 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima u vezi s obiteljskim odnosima (bračni sporovi, sporovi radi utvrđivanja ili osporavanja majčinstva ili očinstva, sporovi o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima djeteta s roditeljem, sporovi o uzdržavanju)
 • pravno savjetovanje i sastav bračnih ugovora, ugovora o reguliranju odnosa u izvanbračnoj zajednici, te sporazuma o uređenju imovinskih odnosa bračnih/izvanbračnih drugova nakon prestanka braka ili bračne/izvanbračne zajednice 
 • pravno savjetovanje i sastav ugovora o diobi bračne/izvanbračne stečevine
 •  

OVRŠNO PRAVO I PRAVO OSIGURANJA

 • pravno savjetovanje i zastupanje u ovršnim postupcima radi naplate potraživanja te u postupcima osiguranja radi osiguranja potraživanja

RADNO PRAVO​

 • pravno savjetovanje i zastupanje u radnim sporovima 
 • pravno savjetovanje i sastav ugovora o radu, ugovora o djelu i ostalih pravnih poslova (pravilnik o radu i sl.)

UPRAVNO PRAVO

 • pravno savjetovanje i zastupanje u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave i u upravnim sporovima pred upravnim sudovima (npr. prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, upisi u državne matice, stjecanje hrvatskog državljanstva i sl.)

Ovdje smo za Vam pomoći

Za sva pitanja molimo da nas kontaktirate.

Scroll to Top